Şartlar ve Politikalar

Taraflar

www.g2m.com.tr internet siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No 38/1 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim g2meksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle "g2m" olarak anılacaktır).


o www.g2m.com.tr internet sitelerine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).


Sözleşmenin Konusu

 


İşbu Sözleşme’nin konusu g2m’nin sahip olduğu internet sitesi www.g2m.com.tr’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

o Üye, www.g2m.com.tr internet sitelerine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle g2m'nin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 


o Üye, sisteme giriş şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye ait olup, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından g2m'ye karşı bu nedenle ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, g2m'nin üyeden söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

 


o g2m üyelik müracaatı akabinde belirlemiş olduğu kriterler kapsamında üyenin üyelik talebini kabul yada ret hakkına sahip olduğu gibi üyeliğe kabul edilmiş olan üyenin üyeliğini sonlandırma hakkına da sahiptir.


o Üye, www.g2m.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


o Üye www.g2m.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


o www.g2m.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin g2m ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. g2m'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 


o g2m, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.g2m.com.tr internet sitelerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden g2m'den tazminat talep hakkı olmadığını peşinen kabul etmiştir.


o Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


o İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, g2m’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuka intikal ettirilmesi halinde, g2m'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.


o g2m'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, g2m'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.


o www.g2m.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı g2m mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


o g2m tarafından www.g2m.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


o g2m kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. g2m, üyenin www.g2m.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


 

o g2m’ye üye olan kişi veya firma yetkilisi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında g2m iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, g2m’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, g2m iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, g2m ve g2m iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, g2m iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, g2m ve g2m iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece g2m ve g2m iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve g2m ve g2m iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini g2m’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.


o g2m, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya g2m’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, (b) g2m ve g2m web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


o g2m web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye g2m web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


 

o g2m, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya g2m web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


o g2m, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


o Taraflar, g2m'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 


o g2m, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu işlemini g2m müşteri hizmetlerini arayarak gerçekleştirebilecektir.


Sözleşmenin Feshi


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya g2m tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. g2m üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yürürlük


Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.